Witamy Ciebie na stronie BlacNetwork.pl

Zapraszamy na nasz serwer mc.blacknetwork.pl serwer gry Minecraft.

Już wielkie otwarcie nie długo, obecnie serwer jest w budowie oraz testów.
Tryb gry będzie PVP

Zapraszamy na TeamSpeak 3 pod domeną BraveSpeak.pl oraz Bravets.pl

Współpracujemy z Bravets.pl

Sklep Serwera bedzie realizowany przesz sklep:

Regulamin płatności sklepu:

 • §1 Definicje
 • 1. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 2. Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT dostępnym pod domeną ”mc.blacknetwork.pl”
 • 3. Nick - oznacza unikalną nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
 • 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.
 • 5. Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Sprzedawcę, za pośrednictwem których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, działające w domenie "mc.blacknetwork.pl".
 • 6. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie mc.blacknetwork.pl
 • 7. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • 8. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • 9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • 10. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwera, do skorzystania z której konieczne jest posiadanie przez Klienta gry MINECRAFT.
 • 11. Wirtualne monety - punkty stanowiące jednostkę rozliczeniową w grze MINECRAFT dostępnej na Serwerze.
 • 12. Konto PaySafeCard - konto na stronie www: paysafecard.com
 • 13. Kod PIN PaySafeCard - ciąg znaków z przypisaną wartością, dostarczany przez Paysafe Group Plc. w ramach serwisu paysafecard.com
 • 14. Środki PaySafeCard - środki na Koncie PaySafeCard lub przypisane do Kodu PIN PaySafeCard o odpowiedniej wartości.
 • 15. Płatność PaySafeCard - płatność dokonana za pośrednictwem platformy PaySafeCard.
 • §2 Usługi
 • 1. Celem skorzystania z Usług wskazanych w §2 ust. 2, Klient powinien posiadać Konto Klienta, aktywny numer telefonu komórkowego u polskiego operatora z możliwością wysyłki wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (Premium SMS) bądź Środki PaySafeCard lub konto bankowe. Do jednorazowego skorzystania z Usługi wymagane jest wysłanie jednej wiadomości SMS bądź dokonanie Płatności PaySafeCard lub dokonanie jednego przelewu, co wiążę się z poniesieniem jednorazowej opłaty, której wysokość wskazana jest każdorazowo w opisach poszczególnych Usług na Stronie Internetowej.
 • 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów posiadających Konto Klienta następujące Usługi:
 • 1. a) TOKENY
 • 2. b) UNBAN
 • 3. Usługa TOKENY polega na zasileniu przez Sprzedawcę Konta Klienta identyfikowanego Nickiem wybraną przez Klienta ilością Wirtualnych monet, przy pomocy których Klient może dokonywać zakupów w grze MINECRAFT na Serwerze.
 • 4. Usługa UNBAN polega na umożliwieniu Klientowi odblokowania jego Konta Klienta przez Sprzedawcę, które zostało zablokowane przez Sprzedawcę w wyniku łamania przez Klienta regulaminu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • 5. Realizacja wybranej przez Klienta Usługi wskazanej w §2 ust. 2 odbywa się niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta wiadomości SMS aktywującej wybraną Usługę.
 • 6. Warunki świadczenia Usług wskazanych w §2 ust. 2 określone są w regulaminie świadczenia tych usług przez Sprzedawcę, z którym Klient każdorazowo zapoznaje się i akceptuje jego postanowienia zakładając Konto Klienta.
 • 7. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług.
 • §3 Płatność i realizacja zamówień
 • 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
 • 2. Klient może przyjąć ofertę przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny wysyłając wiadomość SMS o określonej treści na wskazany przez Sprzedawcę numer telefonu lub dokonując Płatności PaySafeCard bądź dokonując przelewu za pośrednictwem operatora płatności DotPay. Przy każdej Usłudze prezentowanej na Stronie Internetowej zamieszczone są numery telefonu, pod który Klient wysyła wiadomość SMS w celu zakupu kodu SMS pozwalajacego na aktywacje Usługi oraz określona jest treść tej wiadomości.
 • 3. Usługi SMS obsługuje CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sobieskiego 2 (NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297). Po przyjęciu oferty przez Klienta operator wysyła do Klienta zwrotną wiadomość SMS z kodem zwrotnym, który pozwala na aktywację wybranej Usługi.
 • 4. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 • 5. Zamówione Usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy.
 • §4 Odstąpienie od umowy
 • 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.
 • §5 Reklamacje
 • 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick, dokładną datę zdarzenia oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 • 2. W przypadku płatności SMS premium reklamacje obsługuje CashBill S.A. i należy składać je korzystając z formularza na ich stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt.
 • §6 Postanowienia końcowe
 • 1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 • 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 • 4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 • 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • 7. Serwer nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
 • 8. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 • 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12-03-2020 r.
 • Informacje

  Już wielkie otwarcie nie długo, obecnie serwer jest w budowie oraz testów, informacje u Właścicieli serwera
  Jest od uzyskania ranga YT za profrsjonalną reklame naszego serwera MC.
  Poszukujemy też na rangę HELPER Administratorów.
  Iformacja u administracji serwera która obecnie znajduje się na TeamSpeak 3
  pod domenami: BraveSpeak.pl , BraveTs.pl

  Regulamin Administracji

  MC.BlackNetwork

  Każda ranga na naszym serwerze musi przestrzegać regulaminu. Z uwagi na to, że rangi wyższe niż vip mają uprawnienia do zarządzania serwerem powstał regulamin, który informuje co dana osoba posiadająca daną rangę powinna robić, a czego nie.

  Regulamin rang serwerowych MC:

 • §1.1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 • §1.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • §1.3. Bycie obecnym na zebraniu administracji obowiązuje każdego. (Wyjątek Właściciele)
 • Za pojawienie się na zebraniu i za udział w nim otrzymuje się plusa, natomiast za nie przybycie lub też za bycie afk na zebraniu otrzymuje się minusa.

  System plusów i minusów dostępny jest w osobnym wątku w strefie Mc.BlackNetwork.

  Regulamin poszczególnych rang serwerowych MC:

  KIDMODERATOR (HELPER):

 • §2.1. Helper ma za zadanie pilnować porządku na serwerze. Do jego zadań należy:
  1. Pilnowanie chatu (reklam, spamu, kultury graczy).
  2. Sprawdzanie cheaterów.
  3. Pomoc graczom.

  Komendy KIDMODERATOR (HELPER):

 • /kick - Wyrzuca gracza z serwera. Używamy rzadko prawie nigdy. W sytuacjach wyjątkowych.
 • /mute - Wycisza gracza na serwerze.
 • /tempban - Tymczasowe banowanie gracza na serwerze.
 • /ban - Banowanie gracza permamentnie.
 • /chat clear - Czytać chat na serwerze.
 • /chat on - Włączenie chatu na serwerze.
 • /chat off - Wyłączenie chatu na serwerze.
 • §2.2. Helper na serwerze nie może brać udziału w pvp z graczami.
 • §2.3. Helper czerpiący korzyści z serwera poprzez sprzedaż itemów itp. zostanie natychmiastowo wydalony z administracji.
 • §2.4. Helper, który nie potrafi powtrzymać emocji i rozładowywane je działając na szkodę serwera zostanie wydalony z administracji.
 • §2.5. Helper, który utrudnia grę graczom lub też banujący/kickujący/mutujący za nic zostanie wydalony z administracji.
 • §2.6. Helper i nikt z administracji (nie licząc Właściciela) niema prawa reklamowania czegokolwiek nie związanego z siecią Mc.BlackNetwork - BraveTS.
 • §2.7. Helper musi znać ortografię oraz poprawną polszczyznę na tyle, aby nie popełniać błędów choćby nawet komunikując się z osobami na czacie.
 • §2.8. Helper wulgaryzujący na czacie niecenzuralnymi słowami zostanie wydalony z administracji.
 • KIDMODERATOR + (HELPER +):

 • §3.1. Helper + ma za zadanie pilnować porządku na serwerze. Do jego zadań należy:
  1. Pilnowanie chatu (reklam, spamu, kultury graczy).
  2. Sprawdzanie cheaterów.
  3. Pomoc graczom.

  Komendy KIDMODERATOR + (HELPER +):

 • /kick - Wyrzuca gracza z serwera. Używamy rzadko prawie nigdy. W sytuacjach wyjątkowych.
 • /mute - Wycisza gracza na serwerze.
 • /tempban - Tymczasowe banowanie gracza na serwerze.
 • /ban - Banowanie gracza permamentnie.
 • /unban - Odbanowanie gracza.
 • /chat clear - Czytać chat na serwerze.
 • /chat on - Włączenie chatu na serwerze.
 • /chat off - Wyłączenie chatu na serwerze.
 • §3.2. Helper + na serwerze nie może brać udziału w pvp z graczami.
 • §3.3. Helper + czerpiący korzyści z serwera poprzez sprzedaż itemów itp. zostanie natychmiastowo wydalony z administracji.
 • §3.4. Helper + który nie potrafi powtrzymać emocji i rozładowywane je działając na szkodę serwera zostanie wydalony z administracji.
 • §3.5. Helper + który utrudnia grę graczom lub też banujący/kickujący/mutujący za nic zostanie wydalony z administracji.
 • §3.6. Helper + i nikt z administracji (nie licząc Właściciela) niema prawa reklamowania czegokolwiek nie związanego z siecią Mc.BlackNetwork - BraveTS.
 • §3.7. Helper + musi znać ortografię oraz poprawną polszczyznę na tyle, aby nie popełniać błędów choćby nawet komunikując się z osobami na czacie.
 • §3.8. Helper + wulgaryzujący na czacie niecenzuralnymi słowami zostanie wydalony z administracji.
 • MODERATOR:

 • §4.1. Moderator ma za zadanie pilnować porządku na serwerze oraz pełni funkcję pomocy w budowaniu. Do jego zadań należy:
  1. Pilnowanie chatu (reklam, spamu, kultury graczy).
  2. Sprawdzanie cheaterów.
  3. Pomoc graczom.
  4. Budowanie budowli oraz pomaganie w budowaniu.
  5. Poprawianie błędów związanych z mapą.

  Komendy MODERATORA:

 • /kick - Wyrzuca gracza z serwera. Używamy rzadko prawie nigdy. W sytuacjach wyjątkowych.
 • /mute - Wycisza gracza na serwerze.
 • /tempban - Tymczasowe banowanie gracza na serwerze.
 • /ban - Banowanie gracza permamentnie.
 • /unban - Odbanowanie gracza.
 • /chat clear - Czytać chat na serwerze.
 • /chat on - Włączenie chatu na serwerze.
 • /chat off - Wyłączenie chatu na serwerze.
 • §4.2. Moderator na serwerze nie może brać udziału w pvp z graczami.
 • §4.3. Moderator czerpiący korzyści z serwera poprzez sprzedaż itemów itp. zostanie natychmiastowo wydalony z administracji.
 • §4.4. Moderator który nie potrafi powtrzymać emocji i rozładowywane je działając na szkodę serwera zostanie wydalony z administracji.
 • §4.5. Moderator który utrudnia grę graczom lub też banujący/kickujący/mutujący za nic zostanie wydalony z administracji.
 • §4.6. Moderator i nikt z administracji (nie licząc Właściciela) niema prawa reklamowania czegokolwiek nie związanego z siecią Mc.BlackNetwork - BraveTS.
 • §4.7. Moderator musi znać ortografię oraz poprawną polszczyznę na tyle, aby nie popełniać błędów choćby nawet komunikując się z osobami na czacie.
 • §4.8. Moderator wulgaryzujący na czacie niecenzuralnymi słowami zostanie wydalony z administracji.
 • MODERATOR +:

 • §5.1. Moderator + ma za zadanie pilnować porządku na serwerze oraz pełni funkcję pomocy w budowaniu. Do jego zadań należy:
  1. Pilnowanie chatu (reklam, spamu, kultury graczy).
  2. Sprawdzanie cheaterów.
  3. Pomoc graczom.
  4. Budowanie budowli oraz pomaganie w budowaniu.
  5. Poprawianie błędów związanych z mapą.

  Komendy MODERATORA +:

 • /kick - Wyrzuca gracza z serwera. Używamy rzadko prawie nigdy. W sytuacjach wyjątkowych.
 • /mute - Wycisza gracza na serwerze.
 • /tempban - Tymczasowe banowanie gracza na serwerze.
 • /ban - Banowanie gracza permamentnie.
 • /unban - Odbanowanie gracza.
 • /chat clear - Czytać chat na serwerze.
 • /chat on - Włączenie chatu na serwerze.
 • /chat off - Wyłączenie chatu na serwerze.
 • /gamemode - Zmienianie tygbu.
 • §5.2. Moderator + na serwerze nie może brać udziału w pvp z graczami.
 • §5.3. Moderator + czerpiący korzyści z serwera poprzez sprzedaż itemów itp. zostanie natychmiastowo wydalony z administracji.
 • §5.4. Moderator + który nie potrafi powtrzymać emocji i rozładowywane je działając na szkodę serwera zostanie wydalony z administracji.
 • §5.5. Moderator + który utrudnia grę graczom lub też banujący/kickujący/mutujący za nic zostanie wydalony z administracji.
 • §5.6. Moderator +i nikt z administracji (nie licząc Właściciela) niema prawa reklamowania czegokolwiek nie związanego z siecią Mc.BlackNetwork - BraveTS.
 • §5.7. Moderator + musi znać ortografię oraz poprawną polszczyznę na tyle, aby nie popełniać błędów choćby nawet komunikując się z osobami na czacie.
 • §5.8. Moderator + wulgaryzujący na czacie niecenzuralnymi słowami zostanie wydalony z administracji.
 • GLOBALNY MODERATOR:

 • §6.1. Globalny Moderator ma za zadanie pilnować porządku na serwerze oraz pełni funkcję pomocy w budowaniu. Do jego zadań należy:
  1. Pilnowanie chatu (reklam, spamu, kultury graczy).
  2. Sprawdzanie cheaterów.
  3. Pomoc graczom.
  4. Budowanie budowli oraz pomaganie w budowaniu.
  5. Pomoc Administracji w różnego rodzaju pracach zarówno serwerowych jak i konfiguracyjnych.
  6. Poprawianie błędów związanych z mapą.

  Komendy GLOBALNEGO MODERATORA:

 • /kick - Wyrzuca gracza z serwera. Używamy rzadko prawie nigdy. W sytuacjach wyjątkowych.
 • /mute - Wycisza gracza na serwerze.
 • /tempban - Tymczasowe banowanie gracza na serwerze.
 • /ban - Banowanie gracza permamentnie.
 • /unban - Odbanowanie gracza.
 • /chat clear - Czytać chat na serwerze.
 • /chat on - Włączenie chatu na serwerze.
 • /chat off - Wyłączenie chatu na serwerze.
 • /gamemode - Zmienianie tygbu.
 • §6.2. Globalny Moderator na serwerze nie może brać udziału w pvp z graczami.
 • §6.3. Globalny Moderator czerpiący korzyści z serwera poprzez sprzedaż itemów itp. zostanie natychmiastowo wydalony z administracji.
 • §6.4. Globalny Moderator który nie potrafi powtrzymać emocji i rozładowywane je działając na szkodę serwera zostanie wydalony z administracji.
 • §6.5. Globalny Moderator który utrudnia grę graczom lub też banujący/kickujący/mutujący za nic zostanie wydalony z administracji.
 • §6.6. Globalny Moderator i nikt z administracji (nie licząc Właściciela) niema prawa reklamowania czegokolwiek nie związanego z siecią Mc.BlackNetwork - BraveTS i BraveSpeak.
 • §6.7. Globalny Moderator musi znać ortografię oraz poprawną polszczyznę na tyle, aby nie popełniać błędów choćby nawet komunikując się z osobami na czacie.
 • §6.8. Globalny Moderator wulgaryzujący na czacie niecenzuralnymi słowami zostanie wydalony z administracji.
 • Nowości

  Ekipa